ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Greece-SafeCards – illustration ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣΕΟΔΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τίτλος Καταλύματος ΑΡΗΣ
ΑΜ Καταλύματος 07986
Κατηγορία 2 *
Διεύθυνση ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ, 730 01
Επιχείρηση ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΡΙΣΤ ΛΙΑΤΑΚΗ ΑΕ
Δυναμικότητα 25 / 56
Ημερομηνία Δήλωσης: 20/6/2020
1/11
Ο/Η ΛΙΑΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ως νόμιμος εκπρόσωπος του εν λόγω καταλύματος δηλώνω ότι οι
υπηρεσίες/ εγκαταστάσεις που λειτουργούν στο κατάλυμα είναι οι παρακάτω:
Επισιτιστικά τμήματα Αίθουσα πρωινού
Στοιχεία υπευθύνου εφαρμογής του σχεδίου για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος ΛΙΑΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
6976693731
info@arishotel.gr
Επίσης δηλώνω ότι οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου έχουν λάβει γνώση και εφαρμόζουν όσα προβλέπονται από
το παρόν υγειονομικό πρωτόκολλο.
2/11
Α.Σχέδιο δράσης: αποτελεί τηνέγγραφη παρουσίαση τηςλήψης
προληπτικών μέτρωνγια το σύνολο του καταλύματοςκαι τα επιμέρους
τμήματα αυτού και περιλαμβάνει Α.1 έως A.4
Α.1. (Υ) (6) Ορισμός συντονιστή: η διεύθυνση του καταλύματος ορίζει συντονιστή για την
επίβλεψη τηςεφαρμογής του σχεδίου δράσης. Η θέση του συντονιστή μπορεί να
καλύπτεται από τον ιδιοκτήτη τηςεπιχείρησης, από υπάρχουσα θέση Γενικού Διευθυντή
/ Διευθυντή Ποιότηταςκ.λπ. ή από νέα θέση στο οργανόγραμμα.Επίσης, μπορεί να
ορισθεί σεεπίπεδο Ομάδας Διαχείρισης.
Α.2. (Υ) (5) Ορισμός υπευθύνου ανά τμήμα. Η διεύθυνση του καταλύματος ή ο συντονιστής
ορίζει υπευθύνους για την τήρηση των πρωτοκόλλων για κάθεεπιμέρους τμήμα του
καταλύματος (πχ.F&B, Housekeeping).
Α.4. (Π) Πιστοποίηση του τουριστικού καταλύματος ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψηςκαι
αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.
Β.Εκπαίδευση προσωπικού στηντήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων
(ανά υπηρεσία/τμήμα καταλύματος).
Β.0. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:
– Πηγέςκαι τρόπους μετάδοσης του ιού
– Διαδικασίεςενημέρωσης των αρμοδίων του καταλύματοςκαι των ίδιων των πελατών
– Μεθόδουςκαι επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών
– Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας από το προσωπικό
– Μεθόδουςκαι πρακτικέςκαθαρισμών και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων
με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας
– Τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19
Β.1. (Υ) (4) Πλάνο εκπαίδευσης:
Για τα καταλύματα κάτω των 50 δωματίων,εκπαίδευση ενός τουλάχιστον ατόμου
(συντονιστή) ανά κατάλυμα, το οποίο εν συνεχεία εκπαιδεύει και το υπόλοιπο
προσωπικό.
Σεκάθε περίπτωση, στο πλάνο αναφέρονται ονομαστικά τα άτομα, η διάρκεια και ο
τρόποςεκπαίδευσης (πχ. τη-λεκπαίδευση,εκπαίδευση από εξωτερικό διαπιστευμένο
συνεργάτη)
Β.2. (Υ) (4) Προθεσμία ολοκλήρωσηςεκπαίδευσης συντονιστή:
• Για ξενοδοχεία συνεχούςλειτουργίας: 20/06/2020
• Για λοιπά καταλύματα: 05/07/2020
Β.3. (Υ) (1)Υπεύθυνες δηλώσεις προσωπικού ότι έλαβεεκπαίδευση για τα επιμέρους
πρωτόκολλα σύμφωνα μετα καθήκοντά του και τήρηση σχετικού αρχείου.
Β.4. Γενικά θέματα οργάνωσης του καταλύματος
3/11
Β.4.1. (Y) (5) Το τουριστικό κατάλυμα χορηγεί σε κάθε μέλος του προ¬σωπικού επαρκή Μ.Α.Π. και εξασφαλίζει
τη συνεχή επάρ¬κεια των αποθεμάτων.
Β.4.2. (Y) (4) Μέλος του προσωπικού που παρουσιάζει συμπτώματα σχετικά με την ασθένεια μένει στο σπίτι
και επανέρχεται στην εργασία εάν η εργαστηριακή εξέταση είναι αρνητική. Επίσης, εφόσον έρθει σε
επαφή με κρούσμα οφείλει να μείνει στο σπίτι. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο εργαζόμενος ειδοποιεί τον
υπεύθυνο για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος του καταλύματος.
Β.4.4. (Π) Στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης, το προσωπικό θερμομετριέται κάθε πρωί. Ενδελεχής έλεγχος του
προσωπικού μπορεί να ακολουθήσει συναρτήσει της επιδημιολογικής εικόνας της τοπικής
κοινότητας/περιοχής.
Γ.Σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος (γραπτό σχέδιο). Ακολουθείται
πιστά το σχέδιο αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος του ΕΟΔΥ
(Παράρτημα III).
Γ.1. (Υ) (6) Ορισμός υπευθύνου για την εφαρμογή του σχεδίου διαχεί¬ρισης ύποπτου
κρούσματος του καταλύματος. Για τη διασφάλιση τηςεφαρμογής του σχεδίου
διαχείρισης ύποπτου κρούσματος από το κατάλυμα είναι απαραίτητο να οριστεί
υπεύθυνος. Η θέση του υπευθύνου εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου
κρούσματος, ανάλογα μετο μέγεθος του καταλύματος, μπορεί να καλύπτεται από τον
ιδιοκτήτη τηςεπιχείρησης, από υπάρχουσα θέση Γενι¬κού Διευθυντή/Διευθυντή
Ποιότηταςκ.λπ. ή από νέα θέση στο οργανόγραμμα.Επίσης, μπορεί να ορισθεί σε
επίπεδο Ομάδας Διαχείρισης. Ο συντονιστής για την επίβλεψη του σχεδίου δράσηςκαι ο
υπεύθυνοςεφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος δύναται να
ταυτίζονται.
Δ. Κοινοποίηση στοιχείωνεπικοινωνίας
Δ.1. (Υ) (5) Κοινοποίηση στοιχείων επικοινωνίας του υπευθύνου για την εφαρμογή του
σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσμα¬τοςκατά τη διαδικασία πιστοποίησης του
άρθρου 4 της παρούσας απόφασης
Ε.Τήρηση αρχείου καταλύματοςκαι βιβλίου συμβάντων COVID-19.
Ε.1. (Υ) (4)Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η
διεύθυνση/διοίκηση του καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού
και όλων των ατόμων που διέμειναν στο κατάλυμα -όνομα,εθνικότητα, ημερομηνία
άφιξηςκαι αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)- ώστενα
καθίσταται δυνατή η επικοινωνία μετις στενέςεπαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που
ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκτων υστέρων. Να δίδεται προσοχή στο Γενικό Κανονισμό
περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)και να έχουν ενημερωθεί όλοι οι
επισκέπτες ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας.
ΕΣΤ.Ενημέρωση καιεπικοινωνία
ΕΣΤ.1. (Υ) (1)Το κατάλυμα κοινοποιεί τα μέτρα και τις απαιτήσεις του σχεδίου δράσης σε
όλους τουςεσωτερικούςκαι εξωτερικούς φορείς/συνεργάτες (υπαλλήλους, 4/11
ενοικιαστές,εργολάβους, προμηθευτές,επισκέπτεςκαι το ευρύ κοινό)και
ενδιαφερόμενα μέρη.
ΕΣΤ.2. (Π)Συνιστάται η ενημέρωση της ιστοσελίδας του τουριστικού καταλύματος μεειδική
ενότητα COVID-19, στην οποία θα αναρτά τα μέτρα και την νέα πολιτική του
καταλύματος περί λήψης αυξημένων μέτρων υγιεινής, αλλαγές σε ωράρια λειτουργίας
κοινόχρηστων χώρων, τροποποίηση διάρ¬κειας check-in/check-out
ΕΣΤ.3. (Υ) (3)Ενημέρωση μετα διαθέσιμα μέσα εντός του καταλύματος (π.χ. σετηλεοράσεις
κοινόχρηστων χώρων, σετηλεοράσεις δωματίων, σήμανση προ τηςεισόδου στους
επιμέρουςκοινόχρηστους χώρουςκαι έντυπη ενημέρωση στην υποδοχή).
Ζ.Πρωτόκολλο υπηρεσίας υποδοχής (reception/concierge)
Ζ.1. (Υ) (4)Το προσωπικό τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού –
COVID-19
Ζ.2. (Π) Αποφυγή τοποθέτησης σε θέσεις υποδοχής ατόμων που ανήκουν στιςευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού.
Ζ.3. (Π) Όταν ζητείται,να υπάρχει δυνατότητα: α)ενημέρωσηςεπισκεπτών για την πολιτική
του καταλύματοςκαι τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών,
β) παροχής χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, φαρμακεία κτλ στην περιοχή
ή/και εντός του καταλύματοςκαι γ) παροχής Μ.Α.Π.
Ζ.4. (Π) Ανάρτηση ενημερωτικής πινακίδας (banner) βασικών υγειονομικών οδηγιών
μεταφρασμένων σε αγγλικά,γαλλικά,γερμανικά.Συμπληρωματικά, η παροχή των
οδηγιών αυτών μέσω ανάπτυξηςεφαρμογής σεκινητά τηλέφωνα.
Ζ.5. (Υ) (3)Ειδικόςεξοπλισμός (medical kit)για την περίπτωση εμφάνισης περιστατικού, όπως
γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά,καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά,
μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser.
Ζ.6. (Π)Το προσωπικό πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει συμπτώματα πελατών και να το
αναφέρει αμελλητί στον συντονιστή του σχεδίου δράσης ή στον υπεύθυνο εφαρμογής
του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος
Ζ.7. (Π) Χρήση plexiglass στην υποδοχή (τοποθέτηση πολυκαρβονικού υλικού)
Ζ.8. (Υ) (4) Αντισηπτικό για χρήση από τον πελάτη (σταθερές ή μη συσκευές) στην υποδοχή
(reception desk)
Ζ.9. (Υ) (1)Τακτική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχής (reception desk)
Ζ.10. (Υ) (5) Κατάλληλη διαμόρφωση της υποδοχής (reception desk), προσθήκη επιδαπέδιας
σήμανσης σε απόσταση δύο μέτρων όπου θα στέκεται ο πελάτης /κατάλληλη σήμανση
αποστάσεων στο χώρο αναμονής,κατάλληλη διάταξη των επίπλων και ορθή διαχείριση
της ουράς με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής
5/11
Ζ.11. (Υ) (3) Αποφυγή συνωστισμού κατά το check-in/check-out – τήρηση αποστάσεων
Ζ.12. (Π) Χρήση ηλεκτρονικών εναλλακτικών για το check-in/check-out (πχ. mobile concierge,
χρήση tablets που μπορούν να απολυμανθούν μετά από κάθεχρήση).
Ζ.13. (Π) Check-in σε υπαίθριο χώρο.
Ζ.14. (Π) Ηλεκτρονική πληρωμή των δαπανών διαμονής, ηλεκτρονική αποστολή
λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων.
Ζ.15. (Υ) (5) Απολύμανση των keycardsκαι κλειδιών – τοποθέτησή τους σεειδικό δοχείο προς
απολύμανση.
Ζ.16. (Υ) (5) Διεύρυνση διάρκειας check-outκαι check-in μεταξύ των διαμονών (check out
μέχρι τις 11.00 πμ και checkin από τις 3.00 μμ). Η μεταβολή αυτή της χρονικής διάρκειας
που μεσολαβεί μεταξύ κάθεcheckin και check outείναι υποχρεωτική για να
διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται και
απολυμαίνεται επιμελώς,καθώςκαι ότι ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του
χώρου.
Ζ.17. (Υ) (4) Απαγόρευση εισόδου στα δωμάτια σε μη διαμένοντες.
Η.Πρωτόκολλο υπηρεσιών ορόφου, δωματίωνκαικοινόχρηστωνχώρων
(καθαριότητα- housekeeping)
Η.1. (Y) (5)Τήρηση προγράμματοςκαθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα μετη με αρ.
Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και
απολύμανσης σεχώρουςκαι επιφάνειεςκατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει
Η.2. (Υ) (5)Εφαρμογή ειδικών οδηγιών καθαρισμού στην περίπτωση εμφάνισηςκρούσματος
σύμφωνα μετις αντίστοιχες Οδηγίες του ΕΟΔΥ.
Η.3. (Υ) (4)Ενίσχυση υπηρεσιών υγιεινής σε όλους τουςκοινόχρηστους χώρουςκαι ειδικότερα
σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» (πχ. πόμολα,κομβία ανελκυστήρων)
Η.4. (Υ) (4) Καθαρισμόςκαι αερισμός δωματίου κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ
διαμονών.
Η.5. (Υ) (3)Έλεγχοςλειτουργίας πλυντηρίων πιάτων και ρούχων (ως προς τη
χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία και τη δοσολογία απορρυπαντικών)
Η.6. (Υ) (5)Εξοπλισμός προσωπικού (γάντια, μάσκες, ρόμπα,κλειστά παπούτσια). Κατά την
εργασία του, το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής
μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19, δεν καπνίζει και δεν καταναλώνει τρόφιμα ή
ποτά.
Η.7. (Π)Ειδικότερα το προσωπικό καθαριότητας συνιστάται να χρησιμοποιεί απλή
χειρουργική μάσκα (σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας χειρουργικής μάσκας, συνιστάται
6/11
χειρουργική μάσκα (σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας χειρουργικής μάσκας, συνιστάται
η χρήση πάνινης),γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης.
Η.8. (Υ) (4)Μη συχνόςκαθαρισμός δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής (αποφυγή
επαφήςεργαζομένων καθαριότητας με πιθανό κρούσμα και περαιτέρω μετάδοση), παρά
μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.
Η.9. (Υ) (4) Κατάργηση καθημερινής αλλαγής ιματισμού και πετσετών, της βραδινής
ετοιμασίας παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.
Η.10. (Υ) (5)Επιλογή πολιτικής μεταξύ κανονικού καθαρισμού και αναμονής 24 ωρών πριν το
δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη ή σχολαστικού καθαρισμού – απολύμανσης (πχ. με
ατμοκαθαριστή) στιςεπίμαχεςεπιφάνειες δωματίου και μπάνιου.
Η.11. (Π) Απομάκρυνση διακοσμητικών αντικειμένων (μαξιλαριών,κλινοσκεπασμάτων)
Η.12. (Π) Απομάκρυνση κοινόχρηστων αντικειμένων πολλαπλής χρήσης, όπως μενού,
περιοδικά,κλπ
Η.13. (Π)Τοποθέτηση καλύμματος μιας χρήσης στα χειριστήρια της τηλεόρασηςκαι του
κλιματιστικού.
Η.14. (Υ) (3) Οι υφασμάτινεςεπιφάνειες (πχταπετσαρίεςεπίπλων) πρέπει να καθαρίζονται με
συσκευή ατμού (θερμοκρασία>70°).
Η.15. (Π)Σήμανση με στόχο την πληροφόρηση του πελάτη για το πότεκαι πώςκαθαρίστηκετο
δωμάτιο.
Η.16. (Π)Τοποθέτηση ατομικών αντισηπτικών υγρών σεκάθε δωμάτιο ή συσκευής
αντισηψίας.
Η.17. (Π) Άνοιγμα θυρών και παραθύρων για φυσικό αερισμό του χώρου καθημερινά.
Η.18. (Υ) (5)Τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό κατά τη διαλογή ακάθαρτων
λινών μεχρήση των ενδεδειγμένων ΜΑΠ (ειδικής ποδιάς μιας χρήσης πάνω από τη
στολή,γαντιών και μάσκας)
Η.19. (Υ) (4)Τοποθέτηση των χρησιμοποιημένων υφασμάτων,κλινοσκεπασμάτων και
πετσετών σεειδικές,κλειστές,επισημασμένες σακούλες ή σάκους, προκειμένου να
μεταφερθούν στους χώρους πλυντηρίων.
Η.20. (Υ) (4) Διαχωρισμός (σήμανση) περιοχών ακάθαρτων και καθαρώνλινών.
Η.21. (Υ) (4) Απολύμανση μετά από κάθεχρήση των καροτσιών για τη μεταφορά των κλειστών
σάκων μετα λινά.
Η.22. (Υ) (3) Πλύσιμο υφασμάτων,κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σεζεστούςκύκλους (70oC
ή περισσότερο) μετα συνήθη απορρυπαντικά.
Η.23. (Υ) (2)Έλεγχος τήρησης απαιτούμενων μέτρων και παράδοσης μετον κατάλληλο τρόπο
σε περίπτωση που η υπηρεσία καθαρισμού του ιματισμού παρέχεται από εξωτερικό
7/11
συνεργάτη.
Η.24. (Υ) (2)Μέριμνα για τη διατήρηση των καθαρών ειδών ιματισμού σεκαλή και καθαρή
κατάσταση κατά την αποθήκευσή τουςκαι για τη μεταφορά τους στους χώρους χρήσης
(δωμάτια,εστιατόρια κ.λπ.)
Θ.Υπηρεσίεςεστίασης – παρασκευαστήρια. Στις υπηρεσίες αυτές
περιλαμβάνονται τα εστιατόρια alacarte, τα εστιατόρια με
μπουφέ/αίθουσες πρωινού, τα μπαρ σε ανοιχτούςκαικλειστούς
χώρους
Θ.1. (Υ) (5)Τήρηση HACCP
Θ.2. (Υ) (5) Παραλαβή εμπορευμάτων από το προσωπικό μεχρήση Μ.Α.Π.
Θ.3. (Υ) (4)Τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων στην κουζίνα σύμφωνα μετις
απαιτήσεις των υγειονομικών αρχών, όπως ισχύουν.
Θ.4. (Υ) (4) Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο τηςκουζίνας για τους μη έχοντεςεργασία.Σε
περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, θα πρέπει να παρέχονται στον
επισκέπτη Μ.Α.Π., που θα υπάρχουν διαθέσιμα στην είσοδο τηςκουζίνας.
Θ.13. (Π) Προτροπή για room service χωρίςεπιπλέον χρέωση.
Θ.14. (Υ) (3)Το προσωπικό του room service να τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης
του κορωνοϊού – COVID-19 και να χρησιμοποιεί Μ.Α.Π..Συγκεκριμένα για το room
service: • Εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες υγιεινής των τροφίμων για τη μεταφορά τους
εντός ξενοδοχείου. • Εφαρμόζονται όλες οι απαιτήσεις υγιεινής για την περισυλλογή
των σκευών που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από τους πελάτες.
ΙΔ.Πόσιμο νερό-Δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης
ΙΔ.1. (Υ) (4)Τα καταλύματα θα πρέπει να συμμορφώνονται μετην εγκύκλιο του Υπουργείου
Υγείας «Προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοϊό SARS-COV-2 στα συστήματα
ύδρευσηςκαι αποχέτευσης» με αρ. Δ1(δ)/ΓΠ16481/14.03.2020, όπως ισχύει.
ΙΔ.2. (Υ) (4)Στην περίπτωση που τα τουριστικά καταλύματα παρέμειναν εκτόςλειτουργίας για
πάνω από ένα μήνα,κατά την επαναλειτουργία τους πρέπει να τηρείται η εγκύκλιος του
Υπουργείου Υγείας με αρ. Δ1/ΓΠοικ.32965/27.05.2020 «Πρόληψη της νόσου των
λεγεωνάριων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19», ΑΔΑ: Ω0ΓΔ465ΦΥΟ-Μ6Η, όπως
ισχύει.»
ΙΔ.3. (Π) Χρήση τυπικών και καλά αεριζόμενων σωληνώσεων, όπως φρεάτια με οσμοπαγίδες
και βαλβίδες αντεπιστροφής σεκρουνούςκαι ψεκαστήρες
ΙΔ.4. (Υ) (1) Οι οσμοπαγίδες (σιφώνια) θα πρέπει να λειτουργούν σωστά και συνεχώς. Θα
πρέπει δηλαδή να έχουν πάντα νερό μέσα.Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται ο
8/11
χώρος για μεγάλο διάστημα θα πρέπει να προστίθεται νερό είτε προσθέτοντας το
απευθείας στην οσμοπαγίδεςείτε ανοίγοντας/λειτουργώντας τις συνδεδεμένες
συσκευές. Αυτό θα πρέπει να γίνεται σετακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα μετο πόσο
γρήγορα εξατμίζεται το νερό από τις οσμοπαγίδες (π.χ. ανά 3 βδομάδες).
ΙΕ. Κλιματισμόςκαι αερισμός χώρων
ΙΕ.1. (Υ) (4)Τα προβλεπόμενα στη με αρ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ.26635/23.04.2020 εγκύκλιο του
Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της ΔημόσιαςΥγείας από ιογενείςκαι
άλλεςλοιμώξειςκατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων» (ΑΔΑ: 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΓΣ) όπως
ισχύει, μεέμφαση στην μη ανακυκλοφορία του αέρα και τον καλό φυσικό αερισμό στα
δωμάτια και στους υπόλοιπους χώρους (διακοπή του συστήματος μη λειτουργίας
κλιματισμού όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες).
ΙΗ. Κοινόχρηστοι χώροι (ανοιχτοί/κλειστοί)- lobby,καθιστικά, υπαίθρια
καθιστικά (εξαιρουμένων αυτώνγύρω από τιςκολυμβητικές δεξαμενές
βλ. ΙΒ)
ΙΗ.0. (Υ) (4) Λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα μετο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
ΙΗ.1. (Π) Ανελκυστήρες: σύσταση στους πελάτες για αποφυγή χρήσης ανελκυστήρων.
Τοποθέτηση απολυμαντικών στιςεισόδουςκαι σύσταση για χρήση κατά την είσοδο και
έξοδο.
ΙΗ.2. (Υ) (4)Συχνή καθαριότητα ανελκυστήρων μεέμφαση σεεπιφάνειες που αγγίζονται
συχνά (χερούλια,κομβία κλπ)
ΙΗ.3. (Υ) (4)Σήμανση για υπενθύμιση στους πελάτες να τηρούν αποστάσεις – εφαρμογή
μέτρων όπως ταινίες στο δάπεδο,κώνοι ή άλλα μέσα για την τήρηση των αποστάσεων.
ΙΗ.4. (Υ) (3)Σε όλους τουςκοινόχρηστους χώρους τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων
(σταθερές ή μη συσκευές)για την ξηρή αντισηψία των χεριών
ΙΗ.5. (Υ) (2) Αναδιάταξη επίπλων για αποφυγή συνωστισμού στουςκοινόχρηστους χώρους (4
άτομα/10 τμ)
ΙΗ.6. (Υ) (5) Valet parking: προτροπή για self-service parking αντί για υπηρεσία valet. Αν
παραμείνει η υπηρεσία valet parking, τότεχρήση Μ.Α.Π. από τον valet.
ΙΗ.7. (Π)Εξέταση αναστολήςλειτουργίας των businesscenters,εναλλακτικά συνιστάται η
διάθεση πρόσβασης σε wifi και σε υπηρεσίεςεκτύπωσης ή άλλων υπηρεσιών business
centers μέσω σύνδεσης από προσωπική συσκευή του πελάτη.
ΙΗ.8. (Π) Αποχωρητήρια: τοποθέτηση ενημερωτικής σήμανσης στους χρήστες να αποφεύγουν
το συνωστισμό και να εκκενώνουν τιςλεκάνες των κοινόχρηστων αποχωρητηρίων με
κλειστό το καπάκι για την αποφυγή μετάδοσης μέσω του αερολύματος από την
τουαλέτα. 9/11
(Υ): Στοιχείο που εφαρμόζεται υποχρεωτικά από το κατάλυμα
(Π): Στοιχείο το οποίο συνιστάται από τα Υπουργεία Τουρισμού καιΥγείαςκαι εφαρμόζεται προαιρετικά από το κατάλυμα
(1): Πρόστιμο 500 ευρώ
(2): Πρόστιμο από 501 έως 1.000 ευρώ
(3): Πρόστιμο από 1.001 έως 2.000 ευρώ
(4): Πρόστιμο από 2.001 έως 3.000 ευρώ
(5): Πρόστιμο από 3.001 έως 4.000 ευρώ
(6): Πρόστιμο 4.001 έως 5.000 ευρώ.
10/11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19
Εάν ένας επισκέπτης παρουσιάσει συμπτώματα συμβατά με την λοίμωξη COVID-19, εφαρμόζονται τα παρακάτω:
1. Καλείται ο ιατρός με τον οποίο συνεργάζεται το τουριστικό κατάλυμα για αξιολόγηση του περιστατικού.
2. Αν ο ασθενής έχει επείγουσα ανάγκη νοσηλείας, παρουσιάζει σοβαρή κλινική εικόνα, διακομίζεται προς την
οικεία μονάδα υγείας, ως ύποπτο κρούσμα COVID-19. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα
διαχείρισης περιστατικού COVID-19 από τις υγειονομικές υποδομές της περιοχής πρέπει να υπάρχει
πρόβλεψη για μεταφορά του ασθενή (ΕΚΑΒ, πλωτό ασθενοφόρο, αεροδιακομιδή) στην πλησιέστερη
μονάδα υγείας όπου μπορεί να το διαχειριστεί.
3. Αν ο ασθενής εμφανίζει ήπια κλινική εικόνα, λαμβάνεται από τον ιατρό δείγμα για εργαστηριακή επιβεβαίωση COVID-19.
4. Εφόσον το περιστατικό αξιολογείται ως πιθανό COVID-19 από τον εξετάζοντα ιατρό, ο υγειονομικός
υπεύθυνος του ξενοδοχείου επικοινωνεί ΑΜΕΣΑ με τον ΕΟΔΥ στα τηλέφωνα 210 5212054 ή τον ειδικό
τετραψήφιο αριθμό 1135 (όλο το 24ωρο), για δήλωση του ύποπτου κρούσματος και οδηγίες αντιμετώπισής
του.
5. Ο ασθενής με ήπια κλινική εικόνα παραμένει στο δωμάτιό του, μέχρι τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων
του εργαστηριακού ελέγχου.
6. Κατά την ως άνω αναμονή, αποφεύγεται η είσοδος προσωπικού στο δωμάτιο του ασθενούς, αν δεν
υπάρχει σημαντικός λόγος. Αν παρουσιαστεί ανάγκη, ένα μέλος προσωπικού του καταλύματος συνιστάται
να ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με το πιθανό κρούσμα.
7. Ο ιατρός και το προσωπικό του ξενοδοχείου που θα εισέλθει στο δωμάτιο του ύποπτου η αργότερα επιβεβαιωμένου κρούσματος πρέπει να χρησιμοποιήσει μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) υψηλής
προστασίας (μάσκες, γυαλιά, αδιάβροχες μιας χρήσης ρόμπες). Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό που θα
ασχοληθεί με το καθαρισμό δωματίου ασθενή με COVID-19.
8. Αν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID-19, μεταφέρεται στο ειδικό ξενοδοχείο καραντίνας και αργότερα σε
υγειονομική μονάδα η οποία θα φιλοξενεί τους ασθενείς με COVID-19, αν χρήζει νοσηλείας. Αν δεν
επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID-19, αντιμετωπίζεται στο χώρο του ξενοδοχείου με τις οδηγίες του
θεράποντος ιατρού.
9. Ο ασθενής μεταφέρεται με ΜΑΠ (απλή χειρουργική μάσκα) και ιδιωτικό μεταφορικό μέσο.
10. Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει (π.χ. σύζυγος),
πρέπει να χορηγηθεί στο συνοδό απλή χειρουργική μάσκα και να του συστηθεί να πλένει τα χέρια του,
κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του ασθενή (π.χ. σάλιο) και οπωσδήποτε πριν ο συνοδός
αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει.
11. Πρέπει πάντα να καταγράφονται τα στοιχεία επαφής συγγενικού προσώπου του ασθενή σε περίπτωση που
χρειαστεί συναίνεση για επεμβάσεις όπου ο ασθενής δεν μπορεί να επικοινωνήσει.
12. Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα μίας χρήσεως, γάντια) πρέπει να
απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται.
Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά με νερό και σαπούνι.
Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί σημαντικότατο
μέσο πρόληψης

EnglishΕλληνικα